Nominal  Patent, aşağıdaki başlıklarda işinize yaptığınız yatırıma ve verdiğiniz emeğe değer katacak fırsatlar sunarak fayda üretir.

 • İhracat Destekleri
 • Kosgeb Destekleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Kırsal Kalkınma Teşvikleri
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Devlet Destekleri Hizmetleri

Hizmetlerimiz

İhracat Destekleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde olan firmalara her safhada destek sağlanmasını amaçlayan, ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunduran devlet yardımlarıdır.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (Yurtdışı Pazar Araştırması, Rapor/Danışmanlık/Şirket-Marka Satın Alma,Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik):

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve araç kiralama giderleri %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (Yurtdışı Pazar Araştırması, Rapor/Danışmanlık/Şirket-Marka Satın Alma,Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik):

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve araç kiralama giderleri %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri (Küresel Tedarik Zinciri, Belge-Sertifika, Test Analiz-Tarım Analiz Raporları):

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE):

UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, kümenin yurtdışında tanıtımı gibi faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin genelgede belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Fuar Katılım Desteği:

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle 50.000-250.000 TL’ye kadar desteklenir.

Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi:

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Tasarım Desteği:

Sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği:

Sınai ve ticari şirketlerin organik bağının bulunduğu yurtdışı şirket adına açılan birimin mağaza, depo, ofis, showroom olmasına göre %40-50 oranında 75.000-120.000 USD kadar destek verilir. Yurt dışı birimi bulunan/bulunmayan şirketler, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; %60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000-250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Markalaşma ve Turquality Desteği:

Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların; Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, Sertifikasyona ilişkin giderleri, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri, Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDTŞ) Desteklenmesi:

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

Kosgeb Destekleri

Kosgeb (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Kobilerin, rekabet güçlerini ve teknolojik düzeylerini yükseltmek, ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak, bilgiye erişim imkanları sağlamak, finansman güçlüklerine çözümler getirmek, yeni müteşebbisleri desteklemek amacıyla kurulmuş resmi kurumdur. Kosgeb’in kobilere ve girişimcilere sağlamış olduğu destekler ise;

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (Yurtdışı Pazar Araştırması, Rapor/Danışmanlık/Şirket-Marka Satın Alma,Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik):

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve araç kiralama giderleri %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ:
Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.Girişimcilik destekleri için Nominal Şirketler Grubu bünyesindeki danışmanlarımız tüm sorularınız için hazırdır.

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. Girişimciliği geliştirme destek programı  Geleneksel Girişimci Desteği ve İleri Girişimci Desteği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 • Geleneksel Girişimci Desteği: Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.
  Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL
 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

– 180-539 olan işletmeye 5.000.-TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000.-TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000.-TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000.-TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000.-TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000.-TL

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 • İleri Girişimci Desteği: Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan “İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.
  Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL
 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 • İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği
  Destek Tutarı Destek Oranı*
Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000.-TL

% 75

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000.-TL
Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000.-TL

* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

 • İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
  Destek Tutarı Destek Oranı
  Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 10.000.-TL % 75

 

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM ve YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ:
 • AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI: Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
 • ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI: Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
 • KOBİ TEKNOYATIRIM –KOBİTEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.
 • STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI: İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,  KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

 İŞLETME GELİTİRME, BÜYÜME ve ULUSLARIARASILASMA DESTEKLERİ:

 • İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI: lkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 • İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI: KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI: Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Bu program,
 1. a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
  b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.
TEKNOPAZAR-TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI:
Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımlar, yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.

Destek UnsurlarıGenel Teşvik UygulamalarıBölgesel Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımların TeşvikiStratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi Desteği*
Faiz Desteği**
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***

* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** 500 Milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.

Kırsal Kalkınma Teşvikleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmektedir.Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez. Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Yatırım uygulamalarına ait; İnşaat işleri alım giderlerine; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar: 

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar
 • Çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımları
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
 • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri
 • Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektörlerinin ticaretinin desteklenmesine ve markalaşmasına yönelik bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

 • Ürün-Hizmet Tescil Desteği
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
 • Film Reklam Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
 • Yarışma – Etkinlik Desteği
 • Bireysel Fuar Katılım Desteği
 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi